FIDA Plan

(FIDA pa pran nouvo enskripsyon nan moman sa a.)

FIDA se yon nouvo pwogram nan New York State pou granmoun ki gen Medicare ak Medicaid epi yo bezwen swen alontèm. Avèk FIDA, ou jwenn benefis yo ou gen kounye a ak sèvis siplemantè - tout soti nan yon plan sante. Ou enskri nan pwogram nan FIDA pa rantre nan yon plan sante ki se yon pati nan pwogram nan. Sa a se kalite plan ki rele yon plan FIDA.

FIDA Plan

Yon plan FIDA ka fè li pi fasil pou ou w ka jwenn tout swen an ak medikaman ou bezwen. Ou pral gen yon sèl plan pou tout swen ou ak yon sèl nimewo sèvis kliyan pou tout kesyon ou ak bezwen yo. Ou pral gen tou sipò nan yon ekip swen - yon ekip nan doktè ou ak lòt moun kap bay swen - yo ka kowòdone swen ou, fè li pi fasil yo ka resevwa sèvis sante, swen nan kay ou ak medikaman. Pa gen okenn depans yo rantre nan yon plan ak pa gen okenn prim asirans, franchiz oswa kopeman.

Sèvis Plan

FIDA Plan ap ba ou sèvis sa yo anba a ak plis ankò.

Medicaid Tan pi Long Sèvis Swen

Sèvis Sante nan kay ou, tankou swen nan yon enfimyè, asistan sante nan kay oswa terapis fizik

Pèsonèl Swen, tankou èd ak benyen, abiye ak fè makèt makèt

Jou swen Santé granmoun

Sosyal jou swen

Swen nan mezon retrèt

Sante Espesyal, tankou odyoloji, swen dantè, optometri, Swen pou pye ak terapi fizik

Lòt Sèvis, tankou manje lakay delivre, repons pou ijans pèsonèl ak transpò nan randevou medikal

Medicare ak Medicaid Sèvis

Doktè vizit biwo

swen espesyal

Vizit Klinik, sejou lopital

Sèvis sante konpòtman

X-ray ak lòt sèvis Radyoloji

Swen Kiwopratik

Medicare Benefis dwòg Pati D

Sèvis Anbilans

Ki jan yo Antre 

Rele New York Medicaid Choice pou mande kesyon sou FIDA plan oswa yo rantre nan yon plan nan telefòn lan. Konseye ka ede nan tout lang.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.