Enfòmasyon sou New York Medicaid Choice

Kiyès nou ye ak kijan nou ka ede w

New Yorkers with Medicaid

New York Medicaid Choice se yon pwogram eta a. Konseye nou yo ka pale w sou tout chwa swen kowòdone ou genyen. Ou ka rele nou nan nenpòt konte Eta New York pou nou ka ede w chwazi yon plan ak pou w enskri.

Pwofesyonèl Swen Sante

New York Medicaid Choice dedye li pou pote kole ak pwofesyonèl swen sante yo ak pèsonèl yo. Health Plans Affairs Department (Depatman Zafè Plan Sante) nou an ofri fòmasyon ak asistans teknik bay plan swen kowòdone ak kote ki ede moun enskri ki fè pati pwogram nou an. Epi tou pèsonèl yo ofri atelye ki prezante enfòmasyon sou swen kowòdone Medicaid pou pwofesyonèl swen sante ki bay swen dirèk yo. Nan sèvis enskripsyon sou yo, New York Medicaid Choice fè tout efò pou kliyan li yo kontinye resevwa swen yo nenpòt lè li posib. 

Pou Kontakte  Depatman Zafè Plan Sante, rele 917-228-5600.

Òganizasyon Kominotè  

Depi 1998, New York Medicaid Choice kreye yon patenarya ak òganizasyon relijye ak kominotè pou ede manm Medicaid yo toujou enfòme sou swen sante yo. Òganizasyon kominotè yo jwe yon gwo wòl nan kanpay ak pwogram èd sosyal nou yo. Òganizasyon ki enterese pou pwograme yon atelye oswa k ap chèche finansman pou aktive kapab yo kontakte Depatman Èd Sosyal nou an nan 917-228-5600. 917-228-5600.

 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.