Aksèsibilite

Rele New York Medicaid Choice nan 1-800-505-5678 si w bezwen sèvis entèprèt oswa feyè ak enfòmasyon sou pwogram nan sou Bray oswa CD. Moun ki itilize TTY: 1-888-329-1541. Konseye yo ka ede eksplike nenpòt enfòmasyon sou sit sa a tou. Nou pale tout lang.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.