Twa Kalite Plan Swen Alontèm

Genyen twa kalite plan swen alontèm

▪ Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)

▪ Medicaid Advantage Plus

▪ MLTC Medicaid Plan

Ki diferans ant twa kalite plan sa yo?

Tout twa plan sa yo ap ba ou swen lakay ou ak lòt sèvis swen alontèm ou bezwen. Yon diferans ki genyen se pou de nan twa plan sa yo, ou dwe itilize doktè plan an epi resevwa tout sèvis sante Medicare ou nan plan an. Li pi ba a pou wè ki kalite plan ou vle selon sèvis w ap resevwa dirèkteman nan plan an. Si w gen kesyon, rele New York Medicaid Choice.

Èske m ap bezwen itilize plan an lè mwen bezwen ale kay yon doktè oswa nenpòt nan sèvis sante Medicare mwen yo?

MLTC Medicaid Plan: Ak plan sa a, w ap kontinye wè menm doktè ou ale wè kounye a. W ap kontinye itilize kat Medicare oswa Medicare Advantage Plan ou jan ou fè sa kounye a.

Medicaid Advantage Plus: Ak plan sa a, w ap chwazi youn nan doktè yo ki nan plan an pou li kapab Doktè Swen Prensipal (PCP) ou. Ou dwe resevwa tout sèvis sante Medicare ou yo nan plan an.

PACE: Ak plan sa a, w ap resevwa sèvis sante ou yo nan  sant lajounen pou adilt plan an. W ap genyen yon ekip doktè, enfimyè ak lòt moun pou pran swen ou. Ou dwe resevwa tout sèvis sante Medicare ou yo nan plan an.

Ki plan k ap pi bon pou mwen?

Dabò, deside ki kalite plan ou vle nan lis ki pi wo a. Jwenn plan an sou bò goch paj sa a epi klike sou li pou aprann plis enfòmasyon sou egzakteman ki sèvis w ap resevwa. Apresa rele New York Medicaid Choice. Konseye nou yo ap di ou ki plan nan zòn ou ki mache ak ajans swen lakay la ak lòt pwofesyonèl swen sante ou genyen kounye a oswa ta renmen genyen lè ou manm plan an.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.