Konpare Plan Yo

Gade oswa telechaje yon tablo ki konpare plan sante yo ki gen sèvis kote ou rete a. Kèk plan sante pa nan lis la paske yo te kòmanse ofri sèvis nan konte a apre nou te fin fè tablo sa a. Plan sa yo ap nan pwochen gid pou kliyan an.

Pou konpare plan yo ki nan zòn ou a klike sou lyen ki anba konte ou a.

New York Santral

Broome, Cayuga, Chemung, Chenango, Cortland, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, St. Lawrence, Tompkins, Tioga

English

Plan Swen Alontèm

English

Hudson Valley

Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, Westchester

English

Plan Swen Alontèm

English

Long Island

Nassau, Suffolk

English

Plan Swen Alontèm

English

Vil New York

Tout senk zòn yo

English

Plan Swen Alontèm

English

Rejyon Nòdès

Albany, Clinton, Columbia, Delaware, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Montgomery, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington

English

Plan Swen Alontèm

English

Rejyon Lwès

Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming, Yates

English

Plan Swen Alontèm

English

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.