Chèche Yon Plan Swen Alontèm

Isit la w ap jwenn yon lis plan swen alontèm.

Pou kòmanse, chwazi zòn oswa konte ou epi klike sou bouton ki di 'ale' a. Desann paj la jiskaske ou jwenn kalite plan swen alontèm ou vle a. Twa kalite plan yo se Plan MLTC Medicaid, Medicaid Advantage Plus ak PACE. Ou kapab vizite sit entènèt plan an oswa rele plan an si ou genyen kesyon. Epi tou ou ka rele New York Medicaid Choice. Se pa tout konte Eta New York ki nan lis la kounye a. 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.