Plis Konsèy Pou Chwazi Yon Plan Sante

Gade Gid Konsomatè New York State la pou ede ou konpare plan sante ki nan rejyon ou yo. W ap wè jan fason pou konpare sèvis ou itilize pi souvan yo. Epi tou w ap wè opinyon moun sou plan pa yo. Gid sa yo pa genyen Plan Swen Alontèm.  

Sa k ap pase si ou pa chwazi yon plan

Ou dwe chwazi yon plan sante si ou te resevwa yon pake enskripsyon nan men New York Medicaid Choice. Lèt ki nan pake ou a ap di ou dwe antre nan yon plan. Si ou pa chwazi yon plan avan dat ki nan lèt ou a, Medicaid ap chwazi yon plan pou ou. Li enpòtan pou ou chwazi!

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.