Konsèy Pou Chwazi Yon Plan

Chwazi plan ki satisfè bezwen ou genyen ou menm

Li enpòtan pou chwazi plan ki pi bon pou ou a. Ou gendwa vle antre nan yon plan pou kontinye ale kay yon doktè oswa lòt pwofesyonèl swen sante an patikilye. Si ou pa gen doktè kounye a, gen lòt bagay ou ka vle reflechi sou yo:

  • Pratik - Èske plan an gen doktè yon kote ki pratik pou ou epi biwo a louvri yon lè ki bon pou orè ou?
  • Pwogram Espesyal – Èske plan an ofri pwogram espesyal ki enterese ou? Ou kapab vle yon pwogram pou fanm ansent oswa youn pou ede ou jere dyabèt, opresyon oswa lòt kondisyon sante.
  • Medikaman Espesyal – Si ou vle kontinye pran sèten medikaman, ou kapab vle rele plan an avan pou poze kesyon sou lis medikaman plan an kouvri yo. Epi tou ou kapab vizite sit entènèt plan an.

Pou jwenn plis konsèy ak enfòmasyon ki pral ede ou chwazi plan sante oswa plan swen alontèm ou klike sou lyen Konsèy Pou Chwazi ki sou bò goch paj sa a. 

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.