Seminè Entènèt Chak Mèkredi, yon nouvo seri seminè sou entènèt chak semèn pou pwofesyonèl swen sante ap kòmanse 7 me

Se ak anpil plezi New York Medicaid Choice ap anonse yon nouvo seri seminè sou entènèt ki rele Seminè Entènèt Chak Mèkredi (Webinar Wednesdays). Seminè sa yo ap konsantre sou edikasyon nan zafè swen kowòdone ak sèvis enskripsyon New York Medicaid Choice ofri moun ki gen doub kalifikasyon yo (moun ki kalifye pou Medicare ansanm ak Medicaid). N ap repete prezantasyon sa a ki dekri sèvis pwogram yo chak mèkredi, depi 10 am - 11 am, kòmanse 7 me.

Pwofesyonèl swen sante yo ap aprann kijan nouvo règ Medicaid ak sa ki deja egziste yo ap afekte pasyan ki kalifye pou avantaj swen alontèm Medicaid. Avantaj alontèm Medicaid yo garanti swen lakay, swen nan mezon retrèt ak lòt sèvis swen alontèm.  

Moun k ap dirije atelye yo ap eksplike kijan New York Medicaid Choice, pwogram enskripsyon swen kowòdone Medicaid Eta a, ap enfòme benefisyè yo sou chwa yo genyen nan swen alontèm kowòdone ak egzijans pou enskri nan yon plan. Y ap bay yon apèsi sou plan swen kowòdone epi dekri kijan New York Medicaid Choice ap ede benefisyè yo chwazi ak enskri nan plan yo vle a. 

New York Medicaid Choice ap ofri seminè sou entènèt yo chak semèn pou pwofesyonèl swen sante ki okipe kapab mete yon ti tan akote pou aprann sou sèvis edikasyon ak enskripsyon nou yo. Nou envite òganizasyon swen sante ki ofri sèvis bay benefisyè Medicare ak Medicaid yo enskri anplwaye yo. Pou plis enfòmasyon ak pou enskri, tanpri rele Madan Ruth Serafin, Responsab Sansibilizasyon, nan 917-228-5698 oswa imèl: ruthserafin@maximus.com.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.