Moun Ki Pa Oblije Enskri Nan Yon Plan Sante

Gade yon lis konplè ak moun ki pa bezwen antre nan yon plan oswa pa kapab antre nan yon plan.

Kèk manm Medicaid pa kapab antre nan yon plan paske yo genyen yon bezwen medikal yo oswa pou yon lòt rezon. Moun sa yo 'entèdi'. Gen lòt moun ki pa oblije antre nan yon plan sante, men yo kapab si yo vle. Moun sa yo 'eskize'. Si w gen kesyon, rele New York Medicaid Choice. Konseye yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Rele: 1-800-505-5678. TTY: 1-888-329-1541.

Moun ki eskize

Ou pa oblije antre nan yon plan sante, men ou kapab si ou  vle.

 • Endyen Ameriken /Alasken Natif Natal
 • Moun ki nan pwogram rezidansyèl pou abi alkòl ak dwòg ki dire lontan (Tanpri note: se sèlman rezidan nan yon Sant pou Abi Sibstans Rezidansyèl Alontèm anba Atik 819 ki ka aplike pou Egzanpsyon pou Abi Sibstans)
 • Moun k ap viv nan sant pou moun ki gen andikap devlopmantal
 • Moun ki genyen Medicaid regilye epi ap resevwa tretman pou yon kondisyon medikal pou 6 mwa oswa plis. Y ap konsilte kay yon espesyalis Medicaid regilye ki pa nan yon plan sante Medicaid. (Egzanpsyon sa a ap pou sèlman 6 mwa epi pou yon sèl fwa)
 • Moun ki nan pwogram egzanpsyon tankou  Care At Home ak Traumatic Brain Injury (TBI)

Moun yo entèdi

Ou p ap kapab antre nan yon plan paske ou genyen yon  bezwen medikal ou oswa pou yon lòt rezon.

 • Moun ki ap viv nan kay retrèt lè yo ap enskri a
 • Timoun oswa granmoun ki ap viv nan yon sant sikyat eta a oswa sant tretman rezidansyèl
 • Moun ki pral jwenn Medicaid sèlman apre yo fin depanse nan pwòp kòb yo pou bezwen medikal yo (ka manm nan depanse avan)
 • Moun ki genyen lòt asirans sante ki ofri tout avantaj yo
 • Ti bebe ki genyen manman yo nan prizon
 • Tout timoun ki nan fwaye dakèy nan New York City
 • Tout timoun ki nan fwaye dakèy k ap viv nan yon enstitisyon deyò New York City
 • Timoun avèg oswa andikape ki p ap viv ak paran  yo depi 30 jou oubyen plis
 • Moun ki kalifye sèlman pou sèvis TB
 • Moun ki kalifye pou Medicaid Cancer Treatment Program: Breast, Cervical, Colorectal and Prostate Cancer (MCTP)

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.