Èske mwen kalifye pou swen jere alontèm?

Pwogram New York Independent Assessor a (Evalyatè Endepandan New York, NYIAP) ka ede w konnen si w kalifye pou sèten sèvis swen ak sipò alontèm. NYIAP se yon pwogram Medicaid nan Eta New York ki fè evalyasyon pou idantifye bezwen w pou sèvis kominotè alontèm.  

Si w swete antre nan yon plan swen alontèm ki apwouve pa Medicaid, oswa si w vle kòmanse resevwa sèvis swen pèsonèl oswa sèvis asistans pèsonèl ki kontwole pa konsomatè, NYIAP ka ede w.

Si w bezwen swen lakay oswa lòt sèvis swen alontèm pou omwen 120 jou, ou ka kalifye pou yon plan swen jere alontèm ke Medicaid apwouve.

Pou pwograme yon evalyasyon, rele 855-222-8350.  TTY: 888-329-1541.

REMAK: Conflict Free Evaluation and Enrollment Center (Sant Evalyasyon ak Enskripsyon San Konfli) a (CFEEC) rele kounye a Pwogram New York Independent Assessor.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.