Sant Evalyasyon ak Enskripsyon San Konfli

Si w bezwen swen lakay ou oswa swen sante lajounen pou adilt - sa ap yon bon kote pou kòmanse. CFEEC a, ki se yon pwogram Medicaid Eta New York, kapab ede.

Kisa Sant Evalyasyon ak Enskripsyon San Konfli [Conflict-Free Evaluation and Enrollment Center (CFEEC)] a ye?

CFEEC a se yon pwogram ki detèmine si w bezwen swen alontèm kominotè Medicaid pou omwen 120 jou. Si w bezwen li, ou kapab kalifye pou swen alontèm kowòdone ak lòt sèvis swen alontèm. Ou ka jwenn sèvis sa yo nan yon plan swen kowòdone Medicaid otorize.

Pou pwograme yon evalyasyon, rele 855-222-8350. TTY: 888-329-1546.

Kòman CFEEC a pa gen okenn konfli enterè?

Òganizasyon ki fè evalyason pou Eta New York yo pa afilye ak okenn plan swen kowòdone, oswa okenn kote ki ofri swen sante oswa sèvis swen alontèm.

Kiyès ki bezwen yon evalyasyon?

Yon moun ki vle antre pou premye fwa nan yon plan swen alontèm Medicaid otorize.  Ou kapab bezwen yon evalyasyon tou si w pa nan yon plan depi 45 jou oswa plis. Aprann plis enfòmasyon sou plan swen alontèm sa yo.

Kiyès ki ka mande yon evalyasyon?

Nou envite tout moun pwograme yon evalyasyon epi ou pa bezwen yon rekòmandasyon nan men doktè w pou fè sa. Men, ou dwe kalifye pou Medicaid pou resevwa nenpòt sèvis atravè pwogram Medicaid la.

Kisa yon evalyasyon ye?

Yon enfimyè diplome ki nan Sant Evalyasyon an ap vizite w pou aprann ki bezwen ou genyen pou swen. Enfimyè a ap poze w kesyon Depatman Lasante te devlope pou konnen si w kalifye pou sèvis. Evalyasyon an pa gen yon egzamen medikal ladan.

Kijan pou m fè pou pwograme evalyasyon an?

Rele Sant Evalyasyon ak Enskripsyon an nan 1-855-222-8350. TTY: 1-888-329-1541. Konseye yo pale tout lang.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.