Chèche Yon Plan Sante

Èske w ta renmen wè yon lis plan kote w rete a? Ou ka jwenn li la a!

Vizite sitwèb plan an oswa rele plan an si w gen kesyon. Gade lis separe nou an ki gen Plan Swen Alontèm  ki ofri swen lakay, ak lòt sèvis swen alontèm Nan Vil New York.

Reach Us

1-800-505-5678

1-888-401-6582
(Sèvis kliyan pou swen alont1&m)

TTY 1-888-329-1541

Lendi-Vandredi
8:30 a.m. - 8:00 p.m.

Samdi
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Asistans Rapid

Ou gen kesyon? Nou la pou ede. Konseye nou yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Epi tou nou ka ede w chwazi yon plan pa telefòn. Nou pale tout lang.